در دفاع از تاريخ و آگاهي طبقاتي

ناشر: آگه
نويسنده: گئورك لوكاچ
مترجم: حسن مرتضوي
موجود در فروشگاه: 4 (جلد)
39,000تومان