شهر نابرابر (تجديد حيات شهري جابه‌جايي و ايجاد نابرابري در شهرهاي جهاني)

ناشر: آگاه
نويسنده: جان رني شورت
مترجم: حميدرضا تلخابي - فريدون گازراني
موجود در فروشگاه: 3 (جلد)
60,000تومان