1397/11/07

مجموعه ی کتابخانه ی کوچک

از مجموعه ی "کتابخانه ی کوچک" تاکنون منتشر شده است

1. داستانهای قدیمس از کاستیا لا بیه خا /میگل دلیبس / ترجمه آرش فنائیان و فرناز فروتنی
2. نقال فیلم / ارناندو ریورا لتلیئر / ترجمه بیوک بوداغی
3. نغمه ی شبانه / کریس ابانی / تزجمه امیر یداله پور
4. کامچاتکا / مارسلو فیگراس / ترجمه بیوک بوداغی
5. قایق هایی از آتش: گزیده داستان های نویسندگان پساپست بوم آمریکای لاتین / ترجمه بیوک بوداغی

انصراف از نظر