اخبار نشر

جنگ داخلی میان دو قطب بورژوازی در ترکیه 1398/09/16 13:9:2

«برآمدن ترکیه‌ی اردوغان» با ترجمه‌ی آیدین اخوان و با پیش‌گفتاری که نویسندگان کتاب برای خواننده‌ی ایرانی نوشته‌اند روانه‌ی بازار کتاب شد.
ادامه خبر...